X Toppers 2015

  • Home -
  • X Toppers 2015

X Toppers 2015

First - 495 / 500

HINDI   -   98
 
ENGLISH   -   98
 
MATHS   -   99
 
SCIENCE   -   100
 
SCIENCE   -   100

Second - 490 / 500

HINDI   -   98
 
ENGLISH   -   97
 
MATHS   -   98
 
SCIENCE   -   99
 
SCIENCE   -   98

Third - 485 / 500

HINDI   -   96
 
ENGLISH   -   93
 
MATHS   -   97
 
SCIENCE   -   99
 
SCIENCE   -   100

X- Std RESULT – MARCH - 2015

LIST OF STUDENTS WHO SCORED CENTUM (100 / 100)

SCIENCE – 2 –CENTUMS:

1. PRIYA KUSHWAHA .M

2. THIRUMANITHAGAM.P

SOCIAL SCIENCE – 3–CENTUMS:

1. PRIYA KUSHWAHA .M

2. MONIKA.R

3. SURIYANARAYANAN .J

X- Std RESULT – MARCH – 2015 ABOVE 400 - 24 STUDENTS

1. PRIYA KUSHWAHA .M – 495

2. PRAJITHI PRABHAKAR KHAKAM - 490

3. MONIKA.R - 485

4. SURYA NARAYANAN.J - 474

5. HEMANTH.J - 473

6. ANAND RAJ. M - 470

7. SUGA HASWINI - 467

8. SWATHI .R - 467

9. SEBANRAJ.S - 456

10. THIRUMANITHAGAM.P - 444

11. AMURTHAVARSHINI.K.P - 440

12.PRADEEP.P - 439

13. MYTHILY .A - 438

14. ISHWARYA .D - 436

15. LAVANYA .B - 429

16. MANIRAJAN R.A - 429

17. ANITHA ROZARI.G - 427

18. ADARSH KUMAR SINGH - 421

19. KERAN GRACE.V - 420

20. JAGAN .D - 420

21.JAYACHANDRAN.K - 419

22. ARUN.C - 409

23.HARISH.S - 407

24. SIVASAKTHI .P - 401